ORMAN KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


1- ORMAN KORUMA İLE İLGİLİ İŞLER;

A-Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından Toplu Koruma ve Bölüm Koruma Ekip Kuruluş Raporları’nı yaptırmak ve onaylamak, çalışma programlarının uygulanmasını denetlemek ve takip etmek,

1.2-Orman suçları ile ilgili Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinin ve Şefliklerinin yaptığı faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetimi, aksayan yönlerin tespiti ve alınması gerekli önlemler hakkında çalışmalar yapmak,

1.3-İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından düzenlenen Koruma Faaliyetleri Bilgi Cetvellerini değerlendirilerek, Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

1.4-İzinli veya izinsiz olarak kesilen ağaçlarda kullanılan damgaların “Damga Yönetmeliği” ne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek,

1.5-Nakliye Tezkereleri’nin yönetmelik ve talimat esaslarına göre temini ve dağıtımı, usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

1.6-Koruma faaliyetleri hizmetlerine ilişkin ödeneklerin dağıtımı ve kontrolü.2-ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEYE İLE İLGİLİ İŞLER;

2.1-Orman Yangınları ile Mücadele Eylem Planı hazırlamak, Eylem Planında ön görülen işleri yapmak veya yaptırmak,

2.2-Yangın zararlarını azaltıcı faaliyetlerden olan ulaşım, gözetleme ve haberleşme ile müdahale ekipleri organizasyonu çalışmalarını programlamak, bu programa İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından uyulup uyulmadığı denetlemek,

2.3-Yangın söndürme esaslarını belirleyerek, yangın esnasında ve yangın sonrasında İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından yapılacak işlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve Yangın Değerlendirme Raporları hazırlamak,

2.4-Orman Genel Müdürlüğü’nce yangın mevsiminde çalıştırılacak işçiler için verilen adam/ay kadroları gönderilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak ve mevzuata uygunluğunu denetlemek,

Ayrıca Orman Koruma ve Orman Yangınları ile ilgili istatistiki bilgiler toplamak.

3. BİYOLOJİK KORUMA MÜCADELE İLE İLGİLİ İŞLER;

Ormanlardaki Biyolojik dengenin korunmasını, zararlı böcek ve hastalıklara karşı en uygun, etkili ve ekonomik müdahale metotlarının uygulanmasını sağlamak Şube Müdürlüğünün görevleri arasındadır.


GÖREVLERİ :

3.1- Ormanlardaki biyolojik dengenin korunmasını ve bozulmuş olduğu yerlerde yeniden tesisi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.


3.2- Orman böcek ve hastalıklarıyla ilgili muhtemel salgın ve enfeksiyonların teşhis ve tespiti ile önceden ortaya çıkarılması için gerekli tarama çalışmalarının yapılması,


3.3- Hastalık veya böcek zararı görüldüğünde ; söz konusu zararlılara karşı en uygun etkili ve ekonomik mücadele metotlarının (mekanik, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre) tayini ile 286 sayılı tebliğ gereğince düzenlenecek mücadele projesi çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,


3.4- Biyolojik mücadele yönünden, orman yetiştirme , işletmenin düzenlenmesi , biyolojik kontrol ve bağışıklık gibi endirekt koruyucu tedbirleri tespit etmek ve uygulamak,


3.5- Ormanların sağlığı ,mücadelenin uygulanması hususunda ilgili ormancılık ve diğer mahalli kuruluşlarla işbirliği cihetine gidilmesi,


3.6- Gönderilen ödeneklerin projelerdeki sarf miktarlarını 286 sayılı tebliğ gereği her ay düzenlenecek aylık çalışma raporları ile merkeze bildirmek.